library

Shohachi Shimizu

  • Language: nl
  • Impressum: Schiedam : Stedelijk Museum, s.a.
  • Binding: Boek; ... p ill
  • Artist(s): Shimizu, Shohachi (Tokio, 00-00-1936 - ..., ...)
  • Location: SHIMIZU, SHOHACHI
  • VUBIS: 58300