Queer Reading Group - onderdeel van Queering the Collection en Deviant Practices

Foto/photo: Niek Tijsse Klasen
activiteiten

Queer Reading Group onderdeel van Queering the Collection en Deviant Practices

11/06/2017 - 02/07/2017

Het Van Abbemuseum organiseert een wekelijkse queer-leesgroepbijeenkomst over het thema queer-separatisme. De sessies zullen bestaan uit een inleiding door kunstenaar en schrijfster Eimear Walshe, gevolgd door groepsdiscussies waarin we nagaan hoe queers zich in de loop van de geschiedenis hebben verenigd om ruimtes te creëren die zij op hun eigen voorwaarden inrichtten en organiseerden. Hoewel met separatisme doorgaans de volledige afwijzing van de maatschappij wordt bedoeld, zal in deze reeks de breedst mogelijk definitie ervan worden gehanteerd. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van voorbeelden op het terrein van maatschappij, politiek, huiselijk leven en onderwijs.

Redenen voor de terugtrekking van queers uit de heteromaatschappij zijn onder meer beschutting zoeken voor geweld, zich even bevrijden van discriminatie en gemarginaliseerde culturen bevorderen en beschermen. Door aandacht te besteden aan manifesten, persoonlijke essays en kunstwerken wordt in deze reeks nagedacht over de neiging tot afscheiding en de problemen die dat met zich meebrengt als het gaat om macht, uitsluiting, segregatie en politieke doeltreffendheid.

Voor meer informatie en toezending van de leeslijst kunt u contact opnemen met: olle.lundin@vanabbe.nl. De bijeenkomsten zullen in het Engels worden gehouden.

De leesgroep wordt geleid door Eimear Walshe. In haar werk streeft Walshe ernaar de geschiedenis van queers door middel van fictie, biografieën en academische geschriften te verbinden met persoonlijke of lokale verhalen. Eimear Walshe krijgt financiële ondersteuning van de Arts Council of Ireland.

Deze leesgroep maakt deel uit van de onderzoeksprogramma’s Queering the Collection en Deviant Practices van het Van Abbemuseum.

Week 1: De queer-club 11 juni 15:00 – 17:00 museumbibliotheek

Deze week zullen we kijken naar de rol van separatisme in de totstandkoming van sociale ruimtes die zijn opgezet en worden gerund met het oog op de bevrijding en empowerment van queers. Homobars bijvoorbeeld zijn lang het doelwit geweest van publiek protest en gewelddadige politie-invallen. Toch hebben ze ook een belangrijke rol gespeeld in de politieke organisatie, de bewustwording en het creëren van een omgeving van aandacht, empathie en begrip. In deze bijeenkomst, waarin teksten worden aangehaald over lesbische bars in de jaren vijftig, fistingclubs in San Francisco en gemeenschappelijke woonruimtes voor radicale queers, zullen we ons richten op hoe deze ruimtes functioneren en nadenken over de manier waarop ze al dan niet hiërarchieën binnen de queer-gemeenschap bevestigen.

Week 2: De queer-bibliotheek 18 juni 15:00 – 17:00 museumbibliotheek

Er is sprake van een systematisch vooroordeel in de manier waarop kennis wordt gevalideerd, gecategoriseerd en verspreid. Dit heeft vaak geleid tot het verloren gaan, negeren of opzettelijk uitwissen van de geschiedenis en cultuur van queers. Musea, bibliotheken, boekwinkels, uitgevers en het internet spelen alle een cruciale rol bij het verzamelen en bewaren van queer-artefacten. Maar moet kennis worden georganiseerd en gescheiden op grond van seksualiteit? Wie bepaalt wat er wordt opgenomen en uitgesloten? In deze bijeenkomst zullen we het classificatiebeleid voor de totstandkoming van queer-canons onder de loep nemen.

Week 3: Het queer-gezin 25 juni 15:00 – 17:00 museumbibliotheek

Het gezin is de normatieve huiselijke eenheid. De ideologie van het gezin is een concept waarvan queers, die worden gezien als een bedreiging voor het gezin, vaak zijn buitengesloten. Het gezin wordt doorgaans omschreven als iets wat tegengesteld is aan de radicale politiek van queer-separatisme. En toch lijken hun structuren op elkaar: allebei zijn ze een afgesloten eenheid die zichzelf, in de maatschappij en het huiselijk leven, afscheidt van de rest van de samenleving. In deze bijeenkomst houden we ons onder meer bezig met kritiek van queers en socialistische feministen op de gezinsstructuur als een zichzelf reproducerende miniatuur van een racistisch, kapitalistisch hetero-patriarchaat. Ook zullen er ideeën aan de orde komen om queers en het gezin met elkaar te verzoenen.

Week 4: De queer-campus 2 juli 15:00 – 17:00 museumbibliotheek

Door studiebeursregelingen en het opzetten van gespecialiseerde cursussen waarin het perspectief van gemarginaliseerde gemeenschappen centraal staat, tracht de universiteit meer inclusief te lijken. Toch duiden deze inclusiestrategieën er vaak op dat er binnen de universiteit een fundamenteel elitaire structuur van uitsluiting bestaat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de tegenstelling met ‘safe spaces’ op de campus en de verontwaardiging over het gebruik van ‘trigger warnings’ (waarschuwingen voor gevoelige inhoud) in leeromgevingen. Waarom ziet men de pogingen van studenten om zichzelf te beschermen en zorgvuldigheid te betrachten als zo’n grote bedreiging voor het onderwijs? Waarom leidt zogenaamde ‘language policing’ (controle op acceptabel taalgebruik) op universiteiten tot morele verontwaardiging terwijl de toegenomen aanwezigheid van de echte politie op de campus als normaal en acceptabel wordt gezien?

Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het externe cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van externe cookies.
Dit onderdeel wordt voor u geblokkeerd omdat het tracking cookies bevat. Wilt u deze (en andere) content alsnog bekijken? Door hier op te klikken geeft u alsnog toestemming voor het plaatsen van tracking cookies.

Homepage