Tickets
Tuesday to Sunday
11 AM - 5 PM
Contrast

Dutch Association for Art and Industry

Dutch Association for Art and Industry

Van 14-02-42 tot 14-03-42

Groepstentoonstelling - Opmerkingen: Deelnemers onbekend - Geen documentatie

Tent. Amsterdam, Stedelijk Museum, 15-11-1941, 07-12-1941